Υποθηκοφυλακείο, πάει κι αυτό!

Ιγνάτης Ψάνης

Η διαδικασία σταδιακής κατάργησης όλων των υποθηκοφυλακείων της χώρας, συνολικά 137, ξεκίνησε πριν από δύο περίπου χρόνια. Τελευταία ήταν η σειρά και του Πολιχνίτου, βάσει των διατάξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που δημοσιεύουμε στη συνέχεια. Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στα αντίστοιχα Κτηματολογικά Γραφεία των Περιφερειών, στην περίπτωσή μας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, όπου μεταφέρονται και τα υποθηκοφυλακεία όλης της Περιφέρειας.

Ασφαλώς ,πρόκειται για μια απόφαση της Κεντρικής Κυβέρνησης, μια πολιτική απόφαση, που αφενός σημαίνει περιορισμός των δημοσίων εξόδων (δε γνωρίζουμε το ύψος της οικονομικής εξοικονόμησης) και αφετέρου, όμως, ταλαιπωρία των πολιτών, που θα είναι υποχρεωμένοι να τρέχουν στη Μυτιλήνη.

Δημιουργείται έτσι μια υπερσυγκεντρωτική διοικητική αρχή, υπεύθυνη για ολόκληρη την Περιφέρεια και δε γνωρίζουμε πώς και πότε θα εξυπηρετείται ο πολίτης, όταν μάλιστα είναι υποχρεωμένος να χάνει μεροκάματα, χρόνο και χρήματα, για να εξυπηρετηθεί. Ασφαλώς και οι υποθηκοφύλακες θα είναι πια υποχρεωμένοι, προκειμένου να μη χάσουν τη δουλειά τους να πηγαινοέρχονται από τη Μυτιλήνη, όπως συμβαίνει ήδη και με άλλες υπηρεσίες στην Καλλονή. Αντί, λοιπόν, να είναι το κράτος κοντά στον πολίτη, ο πολίτης υποχρεώνεται να ακολουθεί το κράτος και μάλιστα κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες της υπαίθρου, ερημώνοντάς την ακόμα περισσότερο. Και άλλης τάξης μετακίνηση είναι για τον κάτοικο της Ηλιούπολης να πάει στο Κτηματολογικό της Αττικής, στην Αθήνα, και άλλο η μετακίνηση  από το χωριό στη Μυτιλήνη, αν μάλιστα είναι και υποστελεχωμένα, όπως συνήθως συμβαίνει με τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, που σημαίνει πως μάλλον θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί με την πρώτη επίσκεψη.

Το μέτρο είναι οριζόντιο και όπως πάντα συμβαίνει, τα οριζόντια μέτρα είναι και άδικα.

Ειδικά για τον Πολιχνίτο οι διοικητικές αποψιλώσεις χρόνια τώρα είναι καθεστώς πια. Φοβόμαστε μήπως, επειδή θα είναι οικονομικά  ασύμφορη και η λειτουργία των σχολείων, τα κλείσουν και πηγαινοφέρνουν τα παιδιά με κανένα πουλμανάκι από την Καλλονή. Θα είναι πια η ταφόπλακα, υποθέτουμε!

Ακολουθεί η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που ανακοινώνει… το μαντάτο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Ιανουαρίου 2024 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2
[…[
Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 267/90 (5)
Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πολιχνίτου- Μεταφορά της τοπικής
του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο
Βορείου Αιγαίου (Β’ 1401/2021).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του
άρθρου 1 και των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 15.
2. Την υπ’ αρ. 133/06/01.04.2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου
Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης- Κατάργηση του Ειδικού
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Παπάδου-Γέρας- Έναρξη
λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1401)
3. Την υπ’ αρ. 2401591/14.1.2024 εισήγηση της Γενικής
Διευθύντριας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:
Άρθρο Μόνο
1. Το Μη Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πολιχνίτου
μετά την παρέλευση της 12ης Απριλίου 2024, καταργείται.
2. Η τοπική αρμοδιότητα του καταργούμενου Μη Ειδικού
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πολιχνίτου, όπως αυτή ισχύει
μέχρι την κατάργησή του, μεταφέρεται απευθείας εκ του νόμου σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 15
του ν. 4512/2018, από την 13η Απριλίου 2024, ημέρα Σάββατο, στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, που λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ.
133/06/01.04.2021 (Β’ 1401) απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο, και από την ίδια ημερομηνία ασκούνται σε
αυτήν οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 αρμοδιότητες του
Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ

Παρόμοιες διατάξεις αφορούν στα υποθηκοφυλακεία όλου του νησιού, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου, Καλλονής, Μυτιλήνης.

Διαβάστε επίσης

Σελίδα φωτογραφίας: Κ. Καλαθάς, ο δείξας- Πάμε Νυφίδα!

Σελίδα λογοτεχνίας: Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος… Δ. Σολωμός- Περί ομορφιάς και ασχήμιας

Στέλλα Καρνά : Πίτα μπρος τσι πίτα πίσου!!

Σελίδα φωτογραφίας-Μέρος 5ο-

Μετάβαση στο περιεχόμενο